Një nga arsyet e suksesit dhe të efektivitetit të Matrix Konstruksion është dhe partneriteti strategjik i maturuar me institucionet prestigjoze dhe shoqëritë që ofrojnë pajisje dhe materiale, financime, sigurime, etj. Në themel të këtyre marrëdhënieve qëndron besimi dhe respekti reciprok i fituar në vite pune experiencë.

Shoqëria operon me partnerë të cilët njihen për seriozitetin e tyre në fushat ku ato zhvillojnë bizneset e tyre. Kjo i krijon shoqërisë fleksibilitet më të madh në organizimin e punimeve dhe angazhimin e forcave më të afta e më të specializuara për kryerjen e punimeve. Duke qenë një partner i besueshëm Matrix Konstruksion mban partneritete financiare me Institucione dhe Banka të rëndësishme në vend.

Matrix Konstruksion

Është një zë aktiv në industrinë e Ndërtimit dhe synon të afrojë bashkë interesat e klientëve dhe të ndërtuesve për të ndërtuar një të ardhme të qëndrueshme për të gjithë.

Shoqata e Ndërtuesve të Shqipërisë

Matrix Konstruksion është një nga shoqëritë themeluese të Shoqatës së Ndërtuesve të Shqipërisë (SHNSH), shoqata më e madhe e bisnesit në vend, dhe është anëtare e Bordit Drejtues të kësaj shoqate. Presidenti i Matrix Konstruksion, Z. Arjan Leskaj, është aktualisht z.kryetar i Bordit Drejtues të SHNSH. Në këtë kuadër Matrix Konstruksion ka dhënë dhe jep një kontribut të veçantë në mbarëvajtjen e aktivitetit të shoqatës me qëllim përmbushjen e synimeve, kërkesave dhe nevojave të vetë shoqatës, për të nxitur dhe ofruar standarte bashkëkohore dhe lehtësira që lidhen me legjislacionin, teknologjinë, sigurinë në sektorin e ndërtimit.

Dhoma e Tregëtisë dhe Industrisë së Shqipërisë

Matrix Konstruksion është, prej vitesh, anëtare e Dhomës së Tregëtisë dhe Industrisë së Shqipërisë. Në kuadër të këtij anëtarësimi, Shoqëria “Matrix Konstruksion” merr pjesë në aktivitete ekonomike si: misione biznesi, panaire të ndryshëm të zhvilluar brenda dhe jashtë vendit, duke konkuruar denjësisht me shërbimet dhe standartet e krijuara, në 25 vite veprimtari n, në fushën e ndërtimit dhe më gjerë, duke lidhur partneritete të rëndësishme kombëtare dhe ndërkombëtare. Jep kontribut të rëndësishëm në diskutimet e politikave dhe strategjive të zhvillimi të biznesit në vend. 

UN

Firmëtare e vetme ndër bizneset e ndërtimit në Shqipëri e Iniciativës “Parimet e Fuqizimit të Grave” një partneritet i Kombeve të Bashkuara për Marrëveshje Globale dhe Njësisë së Kombeve të Bashkuara për Barazinë Gjinore.

Për ne “Barazi do të thotë Biznes”

Nënshkrimi kësaj marrëveshje dëshmon lidershipin e Kompanisë Matrix Konstruksion në mjedisin shqiptar të biznesit, por edhe më gjerë, lidhur me mbështetjen dhe promovimin e barazisë gjinore dhe fuqizimin e grave në vendin e punës, si një bazë e shëndoshë për një shoqëri të mundësive të barabarta për të gjithë. Ky standart ndërkombëtar që sjell Matrix Konstruksion, shërben si një “Lente Gjinore”, përmes të cilës kompania mund të analizojë  politikat dhe strategjitë e saj, projektet, standartet, partneritetet dhe praktikat e saj, duke shërbyer si një model në sektorin e ndërtimit, por edhe në komunitetin e biznesit më gjerë në vend.