Fasada e Ventiluar

TEKNOLOGJI BASHKËKOHORE
STANDARTE EUROPIANE

Izolimi termik ngelet i thatë dhe funksionon plotësisht.

Izolimi siguron depozitim maksimal të nxehtësisë në brendësi të ndërtesës

Për të përmiresuar komfortin në verë ( inertesi më i madh për temperaturë më të ulët)

Eleminim të urave termike,kursim energjie 50%

Për të përmirësuar mbylljen e fasadës, mos penetrim i ujit

Parandalon shkatërrimin e ndërtesës nga lagështia

Për të parandaluar kondensimin, eliminim I mykut ne mure

Për të përmiresuar akustikën e fasadave

Për të përfituar një sipërfaqe më të madhe me vendosjen e izolimit nga jashtë

Efikasitet në kohe të izolimit të jashtëm