EFIÇENCA ENERGJISË

 

  • Në Shqipëri, më shumë se 60% e energjisë përdoren nga konsumatorët e familjes, shumica e të cilave shkon për ngrohje – ftohje të ambienteve të banimit

 

  • Sipas direktives europiane 2012/27 EU duhet te merren masa te reja per eficencen e energjise dhe reduktimin e humbjeve termike.

 

  • Certifikata energjise se nderteses do te jete se shpejti nje dokument i domosdoshem ne Shqiperi, si ne gjithe vendet e Bashkimit Europian