ne garantojmë investimin tuaj

MJESHTër në ndërtim

qëllimi jonë

FOKusimi tek klienti

Teknologji

Përdorimi i teknologjive të reja dhe të avancuara

Kjo është thelbësore për misionin tonë.

Minimizim

Eliminimi ose Minimizimi i Ndikimit në Mjedis

Shoqëria «Matrix Konstruksion» shpk është në dijeni të faktit se aktivitetet e shoqërisë mund të shkaktojnë risk potencial te punonjësit që punojnë në projekte të ndryshme, vizitorët, mjedisi dhe komuniteti lokal në të cilin ushtrohen aktivitetet.

Ne përpiqemi të minimizojmë, kontrollojmë dhe kur është e mundur, të eleminojmë risqet nëpërmjet implementimit të sistemeve efektive të menaxhimit. Këto sisteme mundësojnë që asetet më të vlefshme të shoqërisë, të punësuarit, personat e tretë që kanë lidhje direkte ose jo me shoqërinë, mjedisi dhe gjithë komuniteti lokal të jenë të mbrojtur.

Ky angazhim do të përforcohet përmes implementimit të objektivave që lidhen me: Pajtueshmërinë me të gjithë ligjet shqiptare dhe ndërkombëtare të HSE, rregullimet ligjore, statutet, rregullat dhe kodet.

PËRFUNDOJMË Çdo PROJEKT

NË KOHË

Cilësi

BUXHET

 

sepse ne KEMI NJERËZIT, PAJISJET, MATERIALE, EKSPERIENCA DHE TË GJITHA BURIMET.